על יצרן ויבואן לדווח פעם בשנה דוח שנתי מבוקר לשם עמידתו בחובת קיום חוק האריזות (עפ"י סעיף 7ג) וחוק פסולת אלקטרונית (עפ"י סעיף 5ד):
"
דוח שנתי יוגש למנהל..., כשהוא מבוקר על ידי רואה חשבון, במתכונת שיורה עליה המנהל".

נדבך מרכזי ומחייב בדרישות חוקים אלו הינן חוות דעת המוגשת ע"י רו"ח חיצוני המבקר את הדיווח השנתי של החברה.
בשל כך, המענה אותו אנו מגבשים ומנהלים בעבור החברה החייבת, מתוכנן לפי נוהלי הבדיקה המוגדרים בחוות הדעת של כל חוק.

כחלק מהניהול השוטף, אנו מלווים מאות ביקורות בכל שנה; ביקורות לדיווח ראשון לתאגיד, ביקורות שוטפות, ביקורות רטרואקטיביות ותיקוני דיווחים.
לווי הביקורות מהווה חלק משרותנו השוטף המבוצע לחברות יצרניות ויבואניות, קטנות כגדולות, מול כל סוגי רו"ח – "BIG 4", משרדי רו"ח בינוניים ועד רו"ח עצמאיים המעניקים שירותים לחברות.

כמו כן, מאחר ורכשנו ניסיון וידע רב בליווי ביקורת אלו, אנו גם משמשים כיועץ מומחה של משרדי רו"ח שונים בתהליך הביקורת השנתית, אשר אותו אנו מגבשים לכדי בניית תיק ביקורת ועל הדרך, משפרים ומטייבים את מערך הדיווח של החברה המבוקרת.


במהלך שנת 2017 צורפנו לוועדת הביקורת של לשכת רו"ח, כגורם מומחה, ובמשך מספר חודשים לקחנו חלק בישיבות הועדה בסופן עודכן נוסח חוות הדעת בהתאם להמלצתנו ולשביעות רצון השחקנים (רו"ח והמשרד להגנ"ס).


חוות דעת חוק האריזות - דיווח מפורט

חוות דעת חוק האריזות - דיווח לפי מחזור

חוות דעת חוק פסולת אלקטרונית


 

 

שיתופי פעולה עם רו"ח image